Gewerbliche Haftpflichtversicherung  - Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych w czasie pracy.

I.       Czemu i komu służy  Gewerbliche Haftpflichtversicherung?

Gewerbliche Haftpflichtversicherung to jedno z nielicznych ubezpieczeń, który każdy przedsiębiorca w Niemczech powinien posiadać. Stanowi ono materialne zabezpieczenie zarówno przedsiębiorcy jaki i jego klientów na wypadek spowodowania przez usługodawcę jakichkolwiek szkód rzeczowych i osobowych powstałych pośrednio lub bezpośrednio  w wyniku świadczonych usług.Np. po umyciu schodów na klatce schodowej nie ustawiono szyldu ostrzegawczego. Osoba przypadkowo przebywająca w budynku doznała na skutek upadku złamania nogi. Odpowiedzialność za ten wypadek ciąży wyłącznie na firmie usługowej (Putzfrau).

Konsekwencje wobec Putzfrau:

1.      regres za uszkodzone ubranie

2.      regres za koszty leczenia i rehabilitacji

3.      odszkodowanie za cierpienia  Schmerzensgeld

4.     regres ze strony pracodawcy poszkodowanego za niezdolność poszkodowanego  do wykonywania pracy i wypłacony  Krankengeld

5.      jeśli poszkodowany nie mógł zrealizować ważnej transakcji np. podpisać umowy  - może to stanowić dalszy powód do regresu.

Słowem: wszystkie konsekwencje zdarzenia ciążą na firmie usługowej bez ograniczenia kwoty.

Gewerbliche Haftpflichtversicherung zabezpiecza finansowo Putzfrau przed konsekwencjami spowodowanego przez nią wypadku – zobowiązania finansowe przejmowane są w ramach zawartej umowy bezpośrednio przez firmę ubezpieczeniową. Putzfrau jako firma jednoosobowa odpowiada całym swoim majątkiem. Wszelkie odszkodowania są obecnie egzekwowane w całej EU, tzn. również z w Polsce.

Gewerbliche Haftpflichtversicherung  zabezpiecza finansowo klientów przed skutkami wypadków. Do najczęściej zadawanych pytań przez klientów należy pytanie o  Gewerbliche Haftpflichtversicherung, gdyż daje im to gwarancje, że w razie zdarzenia są w stanie wyegzekwować swoje roszczenia finansowe – tzn. że jest z czego pokryć straty niezależnie od sytuacji firmy usługowej (Putzfrau).

II.     Dlaczego partnerzy HR-Services zobowiązani są do zawarcia Gewerbliche Haftpflichtversicherung?

Klienci dlatego udzielają zleceń w Centrali a nie osobom z ogłoszeń w gazecie, gdyż mają zapewnienie z Centrali Zleceń, że  Partner dokonał wszelkich formalności urzędowych ORAZ że dysponuje odpowiednim zabezpieczeniem na wypadek wyrządzenie szkód -  czyli Haftpflichtversicherung. 

Dlatego w umowa partnerska zawiera zobowiązanie Partnera do zawarcia takiej umowy.

Jeśli Partner nie posiada Haftpflichtversicherung naraża nie tylko siebie i klienta lecz również  HR-Services  na problemy prawne, gdyż zapewnienie HR-S nie odpowiada rzeczywistości. Co może doprowadzić do potyczek sądowych w sprawie przejęcia odpowiedzialności za firmę usługową jako pośrednik.

 

III.     Aspekt formalny – unikanie Scheinselbstständigkeit (pozorna samodzielność)

 

Partnerzy pracują jako niezależne firmy – to jedyna możliwość wykonywania zleceń u klientów.  Urząd finansowy kontroluje czasem (coraz częściej) czy Partner jest rzeczywiście samodzielny, (tzw. keine Scheinselbstständigkeit) czego wyrazem jest m.i. praca na własną odpowiedzialność. Dowodem tego jest posiadanie Haftpflichtversicherung – co jest przedmiotem dochodzeń ze strony FA.

 

W wypadku negatywnego wyniku badania grodzi m.i. nadpłata składek socjalnych za max 5 lat wstecz.

   tu mozesz złożyć podanie o ubezpieczenie